Вписване на промени в Търговския регистър

Вие вече сте регистрирали своя фирма, с която развивате успешен бизнес, и желаете да публикувате ГФО (годишен финансов отчет) в Търговския регистър, да промените името или предмета на дейност на дружеството, да включите или изключите съдружник, да увеличите или намалите капитала, да смените управителя си или да промените седалището и адреса си на управление. Промените във всяко едно от тези обстоятелства подлежат на задължително вписване (публикуване) в Търговския регистър в законово определения за това срок. Нашият екип ще се погрижи за това вместо вас!

Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Какви са сроковете за изготвяне и публикуване на ГФО (годишен финансов отчет) в Търговския регистър? Каква е цената за обявяване на ГФО?

Научете повече

Вписване на промяна на съдружници в ООД

Каква е процедурата по приемане на нов съдружник в ООД? При какви обстоятелства се прекратява участието на съдружник?

Научете повече

Вписване на смяна на управител

Каква е процедурата по промяна/смяна на управител? Колко ще ви струва вписването на смяна на управител в Търговския регистър?

Научете повече

Промяна на седалище и адрес на управление

Какви са процедурата, сроковете и цената за вписване на промяна на седалище и адрес на управление в Търговския регистър?

Научете повече

Продажба и прехвърляне на дружествени дялове

Продажбата и прехвърлянето на дружествени дялове са уредени в Търговския закон. Договорът може да бъде за продажба, за дарение или за замяна.

Научете повече

Вписване на други промени в Търговския регистър

На вписване в Търговския регистър подлежат още промените в наименованието на дружеството, в предмета му на дейност, в капитала му, в срока му на съществуване и др.

Научете повече