Застраховка живот

Норма Дорс набира финансови консултанти с опит и желание за развитие в сферата на животозастраховането. Търсим партньори за бизнес, а не крайни клиенти.

Ние сме екип от специалисти в областта на застраховането, финансовото подсигуряване, спестяването и грижата за старините и семейството. Вече над 10 години работим на застрахователния пазар в сътрудничество с брокер №1 в животозастраховането - Евролайф България. Предлагаме валутните спестовно-осигурителни програми на нашите партньори – застрахователните компании Алианц България Живот, Граве България и Уника България. Като финансов консултант при нас бъдещето ви зависи от самите вас. С талант и необходимата ангажираност имате изключително добри шансове за професионално развитие. От вас очакваме да проявявате желание за бизнес и интерес към животозастраховането, да притежавате социална компетентност, да можете да вземате самостоятелни решения, да можете да работите в екип.

Какво ви предлагаме: отлични възможности за развитие и високи доходи, непрекъснато обучение, приятна работна среда.

Застрахователен речник

Наша мисия е повишаването на компетентността на българските граждани в сферата на животозастраховането. Ето защо решихме да публикуваме тук един кратък речник на животозастраховането. Приятно четене!

Застраховане
От гледна точка на ползвателя на застрахователната услуга застраховането е процес, при който застрахованият срещу заплащане на определена застрахователна премия задължава застрахователя да поеме определен риск/ове и при настъпване на застрахователно събитие застрахованият или третото ползващо се лице получават право на застрахователно обезщетение или парична сума.
Застраховател
Юридическо лице, регистрирано като Акционерно дружество по смисъла на Търговския закон или взаимозастрахователна кооперация по смисъла на Закона за кооперациите, което е получило лиценз за извършване на застрахователна дейност.
Животозастраховане
Застраховане на риска от настъпване на различни събития, свързани с живота, здравето или те¬лесната цялост на застрахования. Характерна черта на животозастраховането е, че при настъпване на подобно събитие, застрахователят изплаща предварително договорена сума. Друга важна особеност на животозастраховането е, че застрахователните договори могат да бъдат дългосрочни (например за срок от 10, 15, 20, 25 и повече години), а също така могат да имат и спестовен характер.
Застрахователен договор (застрахователна полица)
Писмено двустранно споразумение между застрахователя от една страна и застрахования от друга. Застрахователният договор се сключва писмено като застрахователна полица или друг писмен акт. Съдържа задължителни реквизити, описани в Кодекса за застраховането. Обикновено застрахователният договор включва общи условия и специални условия.
Специални условия
Неразделна част от Застрахователния договор, която съдържа конкретните имена, адреси, сроко¬ве, дати, покрити рискове, застрахователни суми, други условия, както и подписите на страните по договора.
Страни по договора
Застраховател и застраховащ (застрахован).
Застраховащ
В животозастраховането - физическо или юридическо лице, което подава предложението за застраховане, сключва застрахователния договор със застрахователя и плаща застрахователната премия по този договор. Той може да застрахова себе си или трети лица (например, ако работодател застрахова своите служители, той е застраховащият, а служителите му - застрахованите).
Застрахован
В животозастраховането - физическо лице, върху чийто живот и/или здраве е сключен застрахователният договор. В повечето случаи застраховащият и застрахованият съвпадат (например, когато застраховате собствения си живот и/или здраве). В общото застраховане - физическо или юридическо лице, което застрахова своето имущество или отговорност.
Ползващо се лице
В животозастраховането - лицето, което при настъпване на определените в договора застрахователни събития или обстоятелства, получава от застрахователя застрахователното плащане. В частност това може да е застрахованият. Възможно е също така да съществуват няколко ползващи се лица (с еднакви или с различни права) или ползващите се лица да са различни в зависимост от вида на застрахователното събитие.
Застрахователно събитие
Събитие, настъпило по време на застрахователния срок, което представлява реализиране на покрит по застрахователния договор риск, и за което застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или друга парична сума.
Застрахователна сума
Сумата, която е определена от страните по договора като основа за изчисляване на застрахователното плащане. В общото застраховане застрахователната сума представлява общият лимит на всички плащания по застрахователния договор. В животозастраховането размерът на застрахователното плащане в повечето от случаите е равен на застрахователната сума.
Застрахователна премия
Сумата, която застраховащият (застрахованият) плаща на застрахователя по застрахователния договор, която представлява цената на услугата. Тя може да бъде еднократна, годишна или годишна, разсрочена на вноски.
Покрит риск
Конкретен риск, който застрахователят е покрил със застрахователния договор. При реализирането на този риск (настъпването на застрахователното събитие) застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или уговорена парична сума.
Изключен риск
Събития, настъпването на които води до реализирането на риска, но за които застрахователят изрично е упоменал в договора, че не поема задължение да покрие. Например в животозастраховането често не се покрива смърт, която е в резултат на самоубийство или вследствие на заразяване с вируса на СПИН.
Злополука
Злополука е непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за застрахования произход, настъпило през срока на застрахователното покритие и против неговата воля, което причинява на застрахования телесно увреждане (открито или вътрешно нараняване, счупване или спукване на кост, изкълчване на става, скъсване или разтягане на сухожилие или мускул, обгаряне или измръзване на телесна повърхност, отравяне, задушаване или удавяне).
Заболяване
Заболяване е съвкупност от оплаквания и клинични прояви, диагностицирани в лицензирано здравно заведение и регистрирани в официален медицински документ, които причиняват временна загуба на трудоспособност. За дата на настъпване на заболяването се приема датата на първичното му диагностициране.
Предварително съществуващо състояние
Предварително съществуващо състояние е заболяване или телесно увреждане, изискващо съвет от лекар или медицинско лечение, включително предписване на лекарства, диагностицирано преди началото на застрахователното покритие.
Хоспитализация (болничен престой)
Непрекъсваем, минимум 24-часов престой на застрахования в болница по лекарско предписание за извършване на неотложно изследване, наблюдение или лечение.
Извънболнично лечение
Медицинско лечение на застрахования, когато не е болничен пациент. Лекуван е от лицензиран общопрактикуващ лекар или лекар специалист.
Самоучастие
Сумата, която застрахованият трябва да плати за своя сметка за покриване на разходите за медицинско лечение.
Трайно намалена или загубена работоспособност
Трайно намалена или загубена работоспособност има лице, което в резултат на злополука или заболяване е загубило завинаги работоспособността си - както за своята, така и за всяка друга професия. Това състояние съответства на определена от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена или загубена работоспособност над 90% с пожизнен срок.
Временна неработоспособност
Временна неработоспособност на застрахования е временно загубена или намалена способност за извършване на обичайни действия и занятия, която е пряк резултат на (и единствено на) злополука, претърпяна от застрахования през застрахователния срок, и поради която застрахованият ползва ефективно отпуск по болест за определен период, чието начало е в срока на застраховката. Срокът на ползване на отпуска по болест се определя от лекарска консултативна комисия (ЛКК) чрез издаване на болнични листове.
ТЕЛК и НЕЛК
Териториалната експертната лекарска комисия (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) са нормативно конституирани органи в България, натоварени със задачата по определяне на вида и степента на загубената работоспособност, срока на инвалидност, датата на инвалидизирането и причините за инвалидността.
Трудова злополука
Трудова злополука е злополука, настъпила със застрахования: по време и във връзка или по повод изпълнение на служебните/трудовите му задължения; по време на работа, невключена в служебните/трудовите задължения на застрахования, но извършена по нареждане на работодателя му и във връзка с дейността на работодателя; по време на регламентираните почивки в работно време; през времето, през което застрахованият отива на работа или се връща от работа, но в рамките на един час до началото на работното време и на един час от изтичане на работното време.
Битова злополука
Битова злополука е злополука, която не се включва в определението на трудова злополука.
Откуп на договора по застраховка живот
Застрахователният договор може по всяко време да бъде прекратен от страна на застраховащия, но не и от застрахователя. При предсрочно прекратяване на договора застрахователят изплаща определена сума, наречена откупна стойност. Откупната стойност е равна на премийния резерв по застраховката, намален с неизплатените навреме дължими премии, както и с такса по откупа.
Премиен резерв
Натрупаната в даден момент сума, получена чрез капитализиране на платените до този момент премии, след удържане от тях на планираните отчисления за покриване на застрахователния риск и разходите на застрахователя.
Изплатен договор
Застрахователен договор, при който в резултат на спиране на плащането на премии, застрахователната сума е намалена при запазване на оригиналния му срок.
Договор с печалба
Застрахователен договор по дългосрочна спестовна застраховка, който дава право за участие в печалбите, реализирани от застрахователя.
Бонус
Конкретният дял от разпределената печалба, който даден договор с печалба получава. Обикновено годишният бонус не се дава в брой, а се прибавя към застрахователната сума по договора.
Плащане на премията
В животозастраховането се срещат няколко варианта за плащане на премията: еднократна премия; годишна премия; годишна премия, разсрочена на месечни вноски; тримесечна и шестмесечна премия. За да бъде сключен застрахователният договор, застрахователят изисква застраховащия да заплати първата (съответно еднократната) премия. Всички последващи плащания на премия се извършват до или на определените в застрахователния договор дати (падежи).
Срочна застраховка живот
При срочна застраховка живот застрахователно плащане на ползващите лица се извършва само ако настъпи смърт на застрахования през застрахователния срок. Тази застраховка покрива рисковете, описани в полицата, и не съдържа никакъв спестовен елемент. Срочната застраховка живот се характеризира с това, че при нея има точно определена застрахователна сума, която дава защита точно до тази сума за определен период от време (няма бонуси, заеми и т.н.). Пример: лицето X сключва срочна застраховка живот за срок от 25 години и 10 000 лв. застрахователна сума. В случай на смърт през този период на законните наследници се изплаща застрахователната сума. В случай на преживяване на срока обаче, застрахованият не получава нищо.
Смесена застраховка живот
При смесена застраховка живот застрахователно плащане се извършва или при настъпване на смърт на застрахования по време на застрахователния срок или при изтичане на срока (преживяване) на застраховката. Пример: лицето X сключва смесена застраховка живот за срок от 25 години и 10 000 лв. застрахователна сума. В случай на смърт през този период на законните наследници (ползващите се лица) се изплащат застрахователната сума и натрупаните до момента бонуси и индексации. В случай на преживяване на срока застрахованият получава застрахователната сума и натрупаните до момента бонуси и индексации.