Продажба и прехвърляне на дружествени дялове

Продажбата и прехвърлянето на дружествени дялове е една доста сложна процедура, при която трябва да се спазят стриктно поредица от действия. Добре би било, ако планирате да извършите такова действие, да се обърнете към нашите сътрудници, които ще ви запознаят в детайли с необходимите стъпки и ще изготвят за вас всички необходими документи.

Всяка промяна в разпределението и размера на дяловете, с които съдружниците участват в капитала да дружеството (обстоятелство, което е настъпило след регистрацията на дружеството в Търговския регистър), подлежи на задължително вписване в Търговския регистър. Екипът на Норма Дорс ще се погрижи за това вместо вас.

Дружественият дял е частта от имуществото на дружеството, която притежава отделният собственик на капитала. Ако не е уговорено друго, размерът на дружествения дял се определя от дела на съдружника в капитала на дружеството (основен дял). Дружественият дял изразява участието на съдружника в дружеството като съвкупност от имуществени и неимуществени права и задължения.

Продажбата и прехвърлянето на дружествени дялове са уредени в Търговския закон. Договорът може да бъде за продажба на дружествени дялове, за дарение или за замяна. Правоприемникът на дела е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите на дружеството неплатени вноски срещу дела в капитала. Дружественият дял е и делим. Възможно е да се прехвърли и идеална част от един дял, в резултат на което възниква съсобственост. Това става само след уведомяване и писмено съгласие на съдружниците. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството. В дружествения договор може да се забрани деленето на дялове. Търговският закон категорично посочва, че разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, освен ако е уговорено друго.

Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно и не е необходимо изричното съгласие на съдружниците за това, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго. Договорът трябва да е с нотариално заверени подписи и да отговаря на специалните изисквания на закона.

Прехвърлянето на дружествен дял от собственика на трето лице се извършва с нотариално заверени подписи в договора. Необходимо е да се спазят условията и реда за приемане на нов съдружник. В тези случаи се извършва реално и промяна на съдружниците. Необходимо е спазването на изрично регламентирани процедури, при които общото събрание се произнася с решение.

По реда и условията на приемане на нов съдружник се осъществява и прехвърлянето на дружествен дял при наследяване (по закон или по завещание).

Приобретател по договора за прехвърляне на дружествени дялове може да бъде:

  • всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо лице;
  • всяко българско или чуждестранно юридическо лице.

Цена на услугата: 440 лв.