Вписване на промяна на седалище и адрес на управление в Търговския регистър

Норма Дорс предлага на своите клиенти услугата вписване на промяна на седалище и адрес на управление в Търговския регистър. Процедурата има за цел вписване в Търговския регистър на промени във седалището и адреса на управление - обстоятелства, които са настъпили след регистрацията на дружеството или на едноличния търговец (ЕТ) в Търговския регистър (на вписване подлежи всяко изменение на вече обявени обстоятелства). Заявлението за промяна в седалището и адреса на управление трябва да се подаде в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството.

Цена на услугата: 440 лв.