Промяна на съдружници в ООД

Промяната на съдружниците в ООД е деликатен момент, който обикновено се съпътства с редица усложнения, които могат да доведат до множество конфликтни ситуации. Поради тази причина е необходим индивидуален и професионален подход във всеки конкретен случай и наш е ангажиментът да го предоставим на всеки наш клиент.

Екипът на Норма Дорс ще ви запознае в детайли с необходимите процедурни стъпки и ще изготви за вас всички необходими документи. Освен това ние ще се погрижим и за вписването в Търговския регистър на настъпилите промени.

Важно е да отбележим, че промяната в броя на съдружниците може да доведе до промяна в размера на капитала на дружеството; промяна в размера на дяловете, с които съдружниците участват в капитала; промяна и в размера на капитала на дружеството и в размера на дяловете на съдружниците.

Промяната в броя на съдружниците води и до изменение в начина и реда за разпределяне на печалбата между съдружниците. Това разпределение е уредено в дружествения договор и ако е необходима промяна се променя договора в тази му част.

Изключение от изброените случаи представлява придобиването на дружествен дял въз основа на правоприемство при ЮЛ. В този случай правоприемникът не е задължен да прави дялова вноска и размерът на капитала на дружеството и размерът на дяловете остават същите.

Приемане на нов съдружник

Тук съществуват две хипотези: приемане на нов съдружник и заместване на съдружник.

Приемането на нов съдружник се извършва след подаване на писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Изготвя се решение от общото събрание, като приемането на нов съдружник, а не заместването на друг, винаги е свързано с увеличение на капитала, макар че има противоречива практика на съдилищата.

При приемане на наследниците на починал съдружник е налице заместване на съдружник. В този случай е необходима писмена молба от наследника/ците за приемане в дружеството, като се спазва редът за приемане на нов съдружник.

Прекратяване на участието на съдружник

Прекратяване на участието на съдружник имаме при:

  • смърт на съдружник (ФЛ) или прекратяване на съдружник (ЮЛ) (аналогично на смърт на съдружник);
  • поставяне под пълно запрещение на съдружник;
  • прекратяване членството на съдружник поради обявяването му в несъстоятелност;
  • доброволно прекратяване на членството от самия съдружник (напускане на съдружник);
  • изключване на съдружник по решение на общото събрание.

Възможно е в дружествения договор да се уговорят и други прекратителни условия, например продължително отсъствие на съдружника от страната, поставянето му под ограничено запрещение и т.н.

При ЕООД в учредителния акт трябва да е посочено, че дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик. Същото важи и при правоприемството на юридическо лице.

Цена на услугата: 440 лв.