Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Норма Дорс предлага на своите клиенти услугата публикуване (обявяване) на ГФО в Търговския регистър. Всяка година търговецът по силата на Търговския закон е задължен до 31 март да изготви годишния си финансов отчет (ГФО) за предходната година и до 30 юни да го публикува в Търговския регистър. Неспазването на законовите срокове за публикуване на ГФО води след себе си възможността за налагане на санкции както за дружеството, така и за отговорните лица, в частност управителите и директорите му.

Цена на услугата: 170 лв.