Регистрация на ЕООД и ООД

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество. ООД може да се учреди от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Дружеството с ограничена отговорност представлява обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. По изключение то може да се учреди и от едно лице – ЕООД.

Кой може да регистрира ЕООД и ООД

Учредители на ООД могат да бъдат както физически, така и юридически лица, като физическите лица трябва да са дееспособни. Когато като учредител на ООД (ЕООД) участва юридическо лице, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.

Предимства при регистриране на ЕООД и ООД

Регистрацията на ЕООД и ООД е предпочитана от нашите клиенти поради следните причини:

 • бърза регистрация – процедурата по регистрация на ЕООД или ООД отнема само 5 работни дни;
 • изискуемият минимален капитал за регистрация на ЕООД и ООД е 2 лв.;
 • може да се създаде само от едно лице (ЕООД);
 • рискът за съдружниците е до размера на дяловите им вноски в капитала на дружеството;
 • напускането или изключването на съдружник не води до прекратяване на дружеството;
 • сравнително лесното управление;
 • ООД съчетава личната обвързаност при персоналните дружества с ограничението на риска при капиталовите търговски дружества;
 • чрез ООД може да се извършва всякаква дейност, която не е забранена със закон (съществува ограничение за извършване на банкова, застрахователна и др. дейности), като има и разрешителни режими за упражняване на определени видове дейности;
 • законът дава възможност съдружниците в ООД да започнат търговска дейност и преди вписването на дружеството в Търговския регистър, но задължително при извършването на сделките се указва, че дружеството е в процес на учредяване;
 • изключително бавна процедура по заличаване на ЕООД/ООД – отнема около шест месеца.

Документи за регистрация на ЕООД и ООД

За да откриете ЕООД или ООД, ще са ви необходими следните документи:

 • Спесимен от подпис на управителя / управителите;
 • Протокол от решение на собствениците на капитала;
 • Учредителен акт (ЕООД) или Дружествен договор (ООД);
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър (ЗТР);
 • Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския Закон (ТЗ);
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон (ТЗ);
 • Договор за управление и електронен подпис на управителя.

Цена на услугата: 500 лв.