Регистрация на ЕТ

Лице, което иска или е започнало да осъществя търговска дейност като едноличен търговец (ЕТ), трябва да поиска да бъде вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията в 7-дневен срок.

Едноличният търговец (ЕТ) е една сравнително лесна форма за упражняване на търговска дейност. Процедурата по регистриране на ЕТ е сравнително проста, не изисква много средства и има за цел вписването (регистрацията) на едноличния търговец (ЕТ) в Търговския регистър, което е основание за неговото възникване.

Характерно за едноличния търговец е, че в сравнение с останалите физически лица правоспособността му се разширява, т.е. той може да бъде страна в търговски правоотношения, но с това да възниква нов правен субект, различен от физическото лице.

На вписване подлежат обстоятелствата, свързани с ЕТ, които Търговският регистър има за цел да направи публични, а те са:

 • името, местожителството, адресът на лицето и единният му граждански номер;
 • фирмата, под която ще се извършва дейността;
 • седалището и адресът на управление на дейността;
 • предметът на дейност на едноличния търговец.

Кой може да регистрира ЕТ

ЕТ може да регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Според българското законодателство дееспособни са лицата, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение.

Едноличният търговец трябва да има постоянно местожителство в страната - това е мястото, където лицето се е установило трайно и е вписано в регистрите на съответното населено място.

Законът не се интересува от гражданството на едноличния търговец (ЕТ). Той може да е български, но може и да е чужд гражданин, стига да се е установил да живее в България.

В определени случаи дадено лице НЕ може да си направи регистрация като едноличен търговец (ЕТ), въпреки че отговаря на посочените условия:

 • когато лицето е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • когато лицето е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
 • когато лицето умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
 • когато лицето е осъдено за банкрут.

Друго ограничително условие е вече съществуваща фирма като ЕТ на същото лице, т.е. едно лице може да открие само една фирма като едноличен търговец.

Избор на име при откриване на ЕТ

Има законово изискване за наименованието на ЕТ. Фирмата (името) на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на търговеца. Освен имената на собственика фирмата може да съдържа и друга част, като тя може да е както преди името на собственика, така и след него. Преди да започне попълването на документите за регистрация на ЕТ, трябва да се провери дали името, с което ще се регистрира ЕТ, е свободно. Електронна справка може да се направи в секция “Справки” в сайта на Търговския регистър.

Предимства и недостатъци при регистрация на ЕТ

Регистрацията на ЕТ има както своите предимства, така и своите недостатъци.

 • Държавните такси и хонорарът ни при регистриране на ЕТ са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД и ООД.
 • Няма изискване за минимален капитал (както при ЕООД и ООД).
 • Бърза регистрация. Срокът за регистрация на ЕТ е пет работни дни. Можете да разберете дали сте вписани чрез справка в секция “Справки” в сайта на Търговския регистър.
 • Едно лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.
 • За задълженията на фирмата ЕТ отговаря пред кредиторите си с имуществото на фирмата, както и с цялото си лично и съпружеско имущество (ЕООД и ООД отговарят само до размера на капитала).
 • При продажба на задлъжняло ЕТ продавачът остава солидарно отговорен с купувача за задълженията на търговеца до момента на продажбата.
 • Освен това ЕТ довнася осигуровки върху размера на печалбата (но не повече от 10 минимални работни заплати). Собственикът на капитала в ЕООД, съответно съдружникът в ООД, не довнасят осигуровки.

Необходими документи за регистрация на ЕТ

За да откриете ЕТ, ще са ви необходими следните документи:

 • Декларация по чл. 57 и чл. 58 от Търговския Закон (ТЗ);
 • Декларация по чл. 57, ал. 4 от Търговския Закон (ТЗ);
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
 • Спесимен от подписа на търговеца;
 • електронен подпис на търговеца.

Цена на услугата: 380 лв.