Регистрация по ДДС

В закона са предвидени две възможности за регистрация по ДДС: задължителна регистрация и доброволна регистрация (регистрация по избор). Задължителна регистрация по ЗДДС следва да направи всяко данъчно задължено лице, което има облагаем оборот 50 хиляди лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Срокът за регистрация е 14 дни, считано от изтичане на данъчния период, през който е достигнат посоченият оборот. Законът определя и други лица, чиято регистрация по ЗДДС е задължителна без оглед на облагаемия оборот.

Данъчният закон не прави разлика между физически и юридически лица (т.е. между граждани и фирми) по повод регистрацията по ДДС. Според закона данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Т.е. в този кръг на така наречените задължени лица попадат и физическите лица (ако извършват независима икономическа дейност).

Норма Дорс извършва регистрация по ДДС на нови фирми, физически лица и фирми, които подлежат на задължителна регистрация. Срокът за регистрация по ЗДДС може да варира от 2 до 14 дни в зависимост от това кога документите ще бъдат обработени в НАП. Националната агенция по приходите може да изиска допълнителни документи, което от своя страна може да доведе до удължаване на процедурата.

Необходими документи за регистрация по ДДС

За регистриране по ДДС са необходими следните документи:

 • Заявление за регистрация по ЗДДС;
 • Декларация по чл. 74, ал. 3, т. 3 от ППЗДДС;
 • Справка за облагаемия оборот;
 • Оборотна ведомост;
 • Декларация за дейността на фирмата.

Процедура по регистрация по ДДС

Първо се подава заявлението за регистрация по ДДС в териториалната структура на НАП по постоянен адрес. В 7-дневен срок от постъпване на заявлението НАП извършва проверка на основанието за регистрация. След приключване на проверката, отново в 7-дневен срок, органите по приходите на НАП издават акт, с който се извършва регистрацията или мотивирано се отказва извършването й. За дата на регистрацията по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Предимства на регистрацията по ДДС

 • Повишена конкурентоспособност - чл. 68, ал. 1 от ЗДДС гласи, че регистрираните по ДДС лица имат право да не заплащат ДДС за стоки и услуги, които са придобили от други регистрирани по ДДС лица. Стоките и услугите, за които е налице правото да не се плаща ДДС, обаче задължително трябва да са свързани с икономическата (професионалната) дейност на регистрираното лице (съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗДДС). На практика това означава, че регистрираният по ДДС доставчик може да предложи цена, която е по-ниска с цели 20% (колкото е ДДС) от цената на неговите конкуренти, които нямат ДДС регистрация, което го прави предпочитан бизнес партньор.
 • Регистрацията по ДДС е гаранция за редовно, правилно и професионално водене на счетоводството и търговските книги. Лицата, регистрирани по ДДС, са желани и търсени бизнес партньори и се ползват с особено доверие в бизнес средите, защото са обект на засилен контрол от страна на държавата (те са обект на чести ревизии от страна на данъчната администрация, задължени са да водят подробна счетоводна отчетност (чл. 123) и множество специални регистри, а също така и да подават всеки месец декларации по ЗДДС.
 • Регистрацията по ДДС е индикатор за икономическа стабилност и просперитет. Регистрацията по ДДС е доказателство, че в рамките на последните 12 последователни месеца регистрираното лице е успяло да реализира оборот от поне 50 000 лв., което е отличен показател, особено когато става дума за малки или нови фирми.

Недостатъци на регистрацията по ДДС

 • Необходимо е използването на професионални счетоводни услуги.
 • Задължение да се регистрира и притежава фискално устройство.
 • Задължение за водене и поддържане на множество специални регистри.
 • Задължение за подаване на данъчна декларация всеки месец.
 • Задължение за внасяне на удържания данък.
 • Регулярни ревизии и засилен контрол от страна на НАП.
 • Отговорност и санкции при нарушение на задълженията.

Цена на услугата: 400 лв.