Вписване на смяна на управител в Търговския регистър

Норма Дорс предлага на своите клиенти услугата вписване на промяна / смяна на управител в Търговския регистър. Процедурата има за цел вписване в Търговския регистър на промяна в начина на управление и представителство – обстоятелство, което е настъпило след регистрацията на дружеството в Търговския регистър (на вписване подлежи всяко изменение на вече обявени обстоятелства).

Промяната в начина на управление и представителство на дружеството може да се изразява в изборa на нов управител – вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват дружеството заедно или поотделно, както и обратното – от повече управители да остане само един (освобождаване на управител).

Необходимо е при смяна на управител да се сключи нов писмен договор за възлагане на управлението от името на дружеството чрез лице, изрично посочено от общото събрание или от едноличния собственик на капитала.

Цена на услугата: 440 лв.