Счетоводство и счетоводни услуги

Счетоводна къща Норма Дорс е лидер в предоставянето на финансови и счетоводни услуги, обработката на заплати и данъчната защита и обслужване. Доверен партньор сме на редица български и международни фирми. Нашата цел е да споделяме професионалните ни умения, знания и опит с бизнес общността, като по този начин повишаваме качеството на счетоводното обслужване в България. Нашите счетоводни услуги и продукти са на достъпни цени, лесни са за разбиране и ползване и са съобразени с актуалната нормативна база.

Абонаментно счетоводно обслужване

Счетоводна къща Норма Дорс предлага услугата абонаментно счетоводно обслужване, която включва:

 • текуща обработка на счетоводни документи и съставяне на необходимите вторични счетоводни документи;
 • изготвяне и деклариране в НАП на справки-декларации и дневници по ЗДДС;
 • изготвяне на VIES-декларации и декларации по системата “Интрастат”;
 • изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • изготвяне и представяне на справки и отчети – стандартни и специфични, съобразно индивидуалните изисквания на клиента;
 • изготвяне на амортизационни планове за дълготрайните активи;
 • годишно счетоводно приключване;
 • изготвяне и представяне на годишни финансови отчети (ГФО);
 • изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • изготвяне и деклариране на статистически форми за Националния статистически институт (НСИ).

Личен състав и работни заплати

Услугата управление на личен състав и работни заплати, предлагана от счетоводна къща Норма Дорс, включва:

 • изготвяне и деклариране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
 • изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
 • изготвяне на платежните документи за разплащане към бюджета;
 • представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на Националния осигурителен институт (НОИ);
 • подаване на декларация образец 1 и 6 в Националната агенция по приходите (НАП);
 • попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж и др.

Данъчна защита

Счетоводна кантора Норма Дорс предлага следните услуги в сферата на данъчната защита:

 • следене на нормативните срокове за данъци и декларации и подготовка на платежните нареждания за данъци;
 • подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети (ГФО) и др. пред данъчната администрация;
 • провеждане на необходимите проверки с органите на данъчната администрация - общи, тематични и насрещни проверки;
 • представителство и защита пред на НАП, НОИ и НЗОК.

Административни счетоводни услуги

Административните счетоводни услуги, предлагани от счетоводна къща Норма Дорс, включват:

 • регистрация по Закона за ДДС (ЗДДС);
 • регистрация на нашите клиенти в Главна инспекция по труда (ГИТ);
 • регистрация на нашите клиенти в Агенцията по финансово разузнаване;
 • регистрация на нашите клиенти в Комисията за защита на личните данни;
 • деклариране на получени заеми пред Българската народна банка (БНБ);
 • изготвяне на документи за банкови кредити;
 • изготвяне на справки за данъчни задължения;
 • подаване на документи към различни институции;
 • изготвяне на договори и други документи.