Разлики между ЕТ, ЕООД и ООД

Разлики между ЕТ, ЕООД и ООД

Търговският закон предвижда различни правни форми за осъществяване на търговска дейност, най-популярните от които са ЕТ, ЕООД и ООД. Ето какво трябва да знаете за тях, за да можете да изберете най-подходящата правна форма за Вашия бизнес.

Кой може да регистрира ЕООД, ООД и ЕТ?

Ако желаете да извършвате самостоятелна търговска дейност, можете да избирате между ЕТ и ЕООД. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната (чл. 56 от Търговския закон). Чл. 58 от Търговския закон гласи, че едно физическо лице има право да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Регистрация на ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) може да направи всяко физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно).

Регистрация на ООД (дружество с ограничена отговорност) може да се направи от 2 или повече на брой физически или юридически лица (български или чуждестранни).
Всяко лице (независимо дали е физическо или юридическо) може да участва в повече от едно дружества, доколкото законът не забранява това.

Необходим капитал за регистрация на фирмата

Няма законово изискване за минимален размер на капитала при регистрация на ЕТ. Изискуемият минимален капитал за регистрация на ЕООД и ООД е символичен – 2 лв.

Материална отговорност на учредителите/собствениците

За задълженията на фирмата си едноличният търговец (ЕТ) отговаря с цялото имущество на фирмата си, както и с цялото си лично и съпружеско имущество (неограничена имуществена отговорност). Това е така, защото при регистрацията на ЕТ не възниква нов правен субект, т.е. едноличният търговец и физическото лице, което го е учредило, са един и същи правен субект.

Собственикът на ЕООД отговаря за задълженията на дружеството си до размера на капитала му (ограничена имуществена отговорност). Това е така, защото собственикът (учредителят) и дружеството с ограничена отговорност са два абсолютно различни правни субекта. Законът разглежда едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) като самостоятелно юридическо лице!

Собствениците на ООД отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството (ограничена имуществена отговорност). Това е така, защото собствениците (учредителите) и дружеството с ограничена отговорност са абсолютно различни правни субекти. Дружество с ограничена отговорност (ООД) е самостоятелно юридическо лице!

Необходимо време за регистрация на фирмата

Ако се доверите на услугите на счетоводна къща Норма Дорс – София, регистрацията на Вашата фирма, независимо дали става дума за ЕТ, ЕООД или ООД, ще отнеме максимум 5 работни дни!

Разходи за регистрация на фирмата

Ако се възползвате от услугите ни, сумарните разходи за регистрацията на Вашата фирма ще са:

  • За регистрация на ЕТ – 230 лв.
  • За регистрация на ЕООД – 300 лв.
  • За регистрация на ООД – 300 лв.

Разликата в горепосочените суми се дължи на по-ниските държавни такси при регистрация на ЕТ. Съветваме Ви обаче да не придавате излишна тежест на разходите за регистрация на фирма при избора на правна форма за Вашия бизнес, защото тези разходи все пак имат еднократен характер.

Разходи за счетоводно обслужване на фирмата

При равни други условия разходите за счетоводно обслужване на един едноличен търговец (ЕТ) са по-малки от разходите за счетоводно обслужване на ЕООД или ООД.

Патентен данък и данък върху печалбата

Едноличните търговци (ЕТ) се облагат с патентен данък, ако извършват определени дейности и услуги, изброени в Закона за местните данъци и такси – такива са ресторантьорските услуги, дърводелските услуги, шивашките услуги, бръснарските и фризьорските услуги, авторемонтните и автобояджийските услуги и много други. Ако не извършват патентна дейност, едноличните търговци (ЕТ) се облагат с данък върху печалбата, който е в размер на 15%.

Дружествата с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) не се облагат с патентен данък. Размерът на данъка върху печалбата за тях е 10%.

Данък дивидент

Едноличните търговци не се облагат с такъв данък.

При дружествата с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) този данък е в размер на 5%. Данъкът става дължим, след като бъде взето решение от собственика на капитала/собствениците на капитала за разпределяне на печалбата под формата на дивиденти.

Осигуровки

Едноличният търговец се осигурява като самоосигуряващо се лице. На края на всяка календарна година ЕТ изравнява и довнася осигуровки на база брутна печалба.

Собственикът на ЕООД,  съответно  съдружниците в ООД, се осигуряват на едно от следните основания – като самоосигуряващи се лица или като лица, работещи на договор за управление. Те не  изравняват и не довнасят осигуровки. Изравняване и довнасяне на осигуровки е възможно само в случаите, когато съдружниците/собствениците са полагали личен труд в дружеството в качеството си на самоосигуряващи се лица и са получавали за това възнаграждения, чийто размер е по-голям от размера на авансово внесените вноски.

Заличаване

Заличаването на ЕТ от Търговския регистър отнема само 1 месец.

Заличаването  на дружество с ограничена отговорност (независимо дали става дума за ЕООД или ООД) от Търговския регистър е възможно само след изпълнение на процедура по ликвидация, която отнема минимум 6 месеца.