Вписване на други промени в Търговския регистър

Всяка промяна в дружеството на търговеца трябва да бъде съпроводена с подготовката, приемането и подписването на съответните документи и дружествени актове и трябва да бъде вписана в Търговския регистър не по късно от 7 дни от нейното възникване. В противен случай има голяма опасност от налагане на санкции на длъжностните лица, отговорни за неговото функциониране.

На публикуване в Търговския регистър подлежат и промените в други обстоятелства, определени със закон, които Търговският регистър има за цел да направи публични с цел защитата както на интересите на търговеца, така и на интересите на третите добросъвестни лица. Такива са:

  • промяна във фирмата (наименованието на дружеството);
  • промяна в предмета на дейност на дружеството;
  • промяна в срока на съществуване на дружеството;
  • промяна в размера на капитала на дружеството;
  • промяна в разпределението и размера на дяловете, с които съдружниците участват в капитала;
  • други промени според спецификата на дейността на дружеството.

Цена на услугата: 440 лв.